باکتری Filter Medium 500ml

150,000تومان

• افزایش رنگ ماهی ها
• نگهداری آسان از ماهی ها
• جلوگیری از بوجودآمدن آمدن استرس در ماهی ها که باعث بیماری آنها می‌شود
• بهبود کیفیت آب و شفاف سازی آن
• افزایش رشد گیاهان
• کاهش نیتریت آب
• از بین بردن کلر و کلرامین