حباب شمار و سوپاپ یک طرفه I569

97,000تومان

حباب شمار برای تنظیم آسان مقدار CO2

دارای سوپاپ یک طرفه برای جلوگیری از بازگشت آب به کپسول

ساخته شده از اکرلیک

قابلیت اتصال در طول مسیر شلنگ