دماسنج عصایی ۱۰mm

40,000تومان

مناسب برای شیشه هایی تا قطر 10mm

بسار دقیق و بسیار خوانا