طراحی و نصب انواع تراریوم و پالداریوم ها در ایعاد مختلف بابه روز ترین تکنولوژی توسط تیمی با تجربه و حرفه ای خدمات پس از نصب و کنترل کیفی سیستم.