پالداریوم مجتمع تجاری ستاره باران تبریز در روز اول راه اندازی، کار از گروه گرین آکوا.