آماده ساز آب Aqua Maker 500 ml

255,000تومان

کلر را از بین می برد
کلرامین را از بین می برد
فلزات سنگین مانند مس ، روی و سرب را از بین می برد
آمونیاک آب را از بین می برد
نیتریت سمی را القا کرده و خنثی می کند
نیترات را خنثی می کند
از غشای مخاطی و آبشش ماهی محافظت می کند
AquaMaker هیچ تاثیری در pH ، KH یا GH ندارد