استرلیزر وضد جلبک آکواریوم

2,100,000تومان

جلبک های سبز را بدون تأثیر مضر بر محیط زیست محیطی آکواریوم مهار می کند و از انتشار اولیه فیتوپلانکتون ها واسپور ها جلوگیری واکواریوم را تمیز نگه می دارد