Green Fosfo 500ml

62,000تومان

محلول Green Fosfo نیاز گیاهان به فسفات را تامین می نماید

یکی از سه ماده معدنی درشت مغذی می باشد

کمبود این درشت مغذی باعث عدم رشد صحیح برگ های جوان می شود