Green Ferro 500ml

62,000تومان

برای زمانی که گیاهان به آهن بیشتری احتیاج دارند

آهن یکی از اجزای ضروری برای تشکیل و رشد برگ های جدید در گیاه است

عدم اکسید شدن و تغییر رنگ در دراز مدت